OTHER CHEMICAL

เอธทิลแอลกอฮอลล์
(C2H6O)
กากน้ำตาลจุลินทรีย์ น้ำยาล้างตะกรันใน
Boiler(850)
น้ำยาล้างตะกรันใน
Cooling(890)
น้ำยาล้างคราบน้ำมัน
(1000)
น้ำยาล้างพื้นโรงเรือน
(1500)